Disclaimer

Disclaimer van HuurwoningDelft

HuurwoningDelft is niet aansprakelijk voor de inhoud van HuurwoningDelft, noch van websites die op enigerlei wijze met HuurwoningDelft zijn verbonden. HuurwoningDelft is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op HuurwoningDelft beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

HuurwoningDelft is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via HuurwoningDelft worden aangeboden. HuurwoningDelft garandeert niet dat de op HuurwoningDelft aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

HuurwoningDelft garandeert ook niet dat de op HuurwoningDelft aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. HuurwoningDelft garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in HuurwoningDelft hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

HuurwoningDelft is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan HuurwoningDelft. U vrijwaart HuurwoningDelft voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website HuurwoningDelft.