Huurwoning huren: niet meer beschikbaar Houthaak in Delft

  • 62 m2
  • 3 kamers
  • 01 Per direct
  • Onbepaalde tijd
Op deze pagina vind je alle informatie over deze Huurwoning in Delft. Als je vragen hebt kun je contact opnemen met de aanbieder.

****ENGLISH TEXT BELOW****

In het historische centrum, in een zeer sfeervol hofje tussen de Vlamingstraat en het Rietveld, gelegen charmante tussenwoning met balkon. Gelegen op loopafstand van diverse winkels, theater, cultuur, gezellige restaurants en cafeetjes. Openbaar vervoer en uitvalswegen in de omgeving.

Rustig gelegen maar toch te midden van de binnenstad. Wonen in deze charmante stadswoning?

Indeling:
Entree, meterkast, trap naar de 1e verdieping, ruime en lichte woonkamer met open keuken aan de achterzijde. Tussenhal met opstelplaats CV- combiketel alsmede de opstelplaats wasmachine/droger, toegang tot toilet (wandcloset) en volledig en licht betegelde badkamer voorzien van ligbad.

1e verdieping:
overloop, ruime voorslaapkamer met dakkapel en aan achterzijde een ruime slaapkamer over de gehele breedte van de woning met toegang tot beschutte zonneterras welke is gelegen op het zuidwesten.

2e verdieping:
bergvliering.

Details:
- Huurprijs exclusief G/W/E/TV/INTERNET
- Bouwjaar ca. 1890
- Woonoppervlakte: 62 m2
- Perceeloppervlak: 78 m2
- Inhoud: 219 m3
- Gebouw gebonden buitenruimte: 9 m2
- Exact gemeten volgens de branche brede meetinstructie (Meetrapport conform NEN2580)
- Lichte woon/eetkamer met open keuken voorzien van inbouwapparatuur
- De woning word gemeubileerd opgeleverd
- Gehele woning is afgewerkt met een nette laminaatvloer
- 2 slaapkamers
- Volledig betegelde badkamer voorzien van ligbad
- De woning wordt verwarmd door middel van cv-combiketel
- Geheel voorzien van gedeeltelijke dubbele beglazing
- Energielabel E
- Zonnig zonneterras met veel privacy gelegen op het zuidwesten
- Parkeren op de openbare weg met een bewonersvergunning
- Gelegen in een rustige woonomgeving op loopafstand van diverse winkels, theater, cultuur, gezellige restaurants en cafe's
- Beschikbaar vanaf 01 augustus 2022

Huurvoorwaarden:
- U dient een (minimaal) netto inkomen aan te tonen van minimaal 2,5 maal de totale huursom
- Waarborgsom gelijk aan 2 maanden huur
- Minimale huurperiode 12 maanden
- Geschikt voor max 2 personen of klein gezin met 1 kind
- Er mag niet gerookt worden en er mogen geen veranderingen worden aangebracht aan het gehuurde.
- Er worden geen uitspraken gedaan over het toewijzingsbeleid

Om in aanmerking te komen voor de aangeboden woning, dient u de onderstaande documenten aan te leveren:
Particulieren van aanvrager en eventuele overige aanvrager of Nederlandse garantsteller :
- Kopie van geldig paspoort / ID kaart van aanvrager en eventuele andere aanvrager (Gelieve uw BSN door te strepen)
- Recente werkgeversverklaring(en) niet ouder dan 1 maand
- Kopie van 3 recente opeenvolgende salarisstroken van de aanvrager (Gelieve uw BSN door te strepen)
- Kopie van 3 recente opeenvolgende bankafschriften (digitaal toegestaan) waaruit de betaling van het salaris blijkt
- Definitieve IB jaaropgaaf van de belastingdienst over het afgelopen jaar
- Verklaring van verhuurder / beheerder / eigenaar / hypotheekhouder van huidige woning ter bevestiging van goed betalingsverleden
- Uittreksel uit de BRP (basisadministratie persoonsgegevens) van uw huidige gemeente

In geval van studenten samen met de bovenstaande stukken van de garantsteller bovendien:
• Kopie geldig paspoort/ID-kaart/visum of verblijfsvergunning van aanvrager en eventuele overige aanvrager(s);
• Verklaring huidige verhuurder;
• Studie pas huidige leerjaar;
• Bewijs van inschrijving / acceptatie huidige leerjaar hogeschool / universiteit;
• Uittreksel BRP (Basis Registratie Personen) op te vragen bij de gemeente waar u bent ingeschreven;

In geval van echtscheiding aanvullend:
- Echtscheidingsconvenant
- Kopie van alle alimentatiebetalingen, indien van toepassing

Voor zelfstandigen, directeur / aandeelhouders aanvullend:
- Recente accountantsverklaring met balans en winst- en verliesrekening over de afgelopen 2 jaar, goedgekeurd door gecertificeerd accountant. (Conceptversie is niet voldoende)
- Kolommen balans winst/verlies lopend jaar
- Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)
- IB 60 Verklaring belastingdienst

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. U kunt aan deze verhuur-beschrijving geen rechten ontlenen. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

In the historic centre, in a very attractive courtyard between the Vlamingstraat and the Rietveld, charming townhouse with balcony. Located within walking distance of stores, theatre, culture, cosy restaurants and cafes. Public transport and roads in the vicinity.

Quietly located yet in the middle of downtown. Living in this charming townhouse?

Layout:
Entrance, cupboard, stairs to the 1st floor, spacious and bright living room with open kitchen at the rear. hall with central heating boiler and washing machine / dryer, access to toilet (wall closet) and fully and lightly tiled bathroom with bath.

1st floor:
landing, spacious bedroom with dormer and rear spacious bedroom across the width of the house with access to sheltered terrace.

2nd floor:
storage attic.

Details:
- Rental price excluding G / W / E / TV / Internet subscriptions
- Bright living / dining room with open kitchen with appliances
- The house is fully furnished
- Entire house is finished with a neat laminate floor
- 2 bedrooms
- Fully tiled bathroom with bath
- The house is heated by cv-combi boiler
- Fully equipped with partial double glazing
- Energy label E
- Sunny sun terrace with lots of privacy located on the southwest
- Parking on the public road with a residents permit
- Located in a quiet residential area within walking distance of several stores, theatre, culture, cosy restaurants and cafes.
- Built circa 1890
- Living space: 62 m2
- Land area: 78 m2
- Contents: 219 m3
- Building-related outdoor space: 9 m2
- External storage room: 0 m2
- Exact measurement according to the industry-wide measurement instruction (Measurement report according to NEN2580)
- Available as from 01 August 2022

Rental conditions:
- You need to show a (minimum) net income of at least 2.5 times the total rent
- Security deposit equal to 2 months rent
- Minimum rental period 12 months
- Suitable for max 2 persons or small family with 1 child
- No smoking and no changes may be made to the rented property.
- No statements are made about the allocation policy

In order to qualify for the property on offer, you must provide the following documents:
Personal details of applicant and any other applicant or Dutch guarantor :
- Copy of valid passport / ID card of applicant and any other applicant (Please cross out your BSN)
- Recent employer's statement(s) not older than 1 month
- Copy of 3 recent consecutive salary slips of the applicant (please cross out your BSN)
- Copy of 3 recent successive bank statements (digitally allowed) showing the payment of the salary
- Final IB annual statement from the tax authorities over the past year
- Statement from landlord/manager/owner/mortgagee of current residence confirming good payment history
- Extract from the BRP (personal records database) of your current municipality

In case of students, together with the above documents from the guarantor in addition:
- A copy of a valid passport/ID card/visa or residence permit of the applicant and any other applicant(s);
- Declaration of current landlord;
- Study pass for the current school year;
- Proof of registration/acceptance for the current year of university/college;
- Extract from the municipal personal records database (BRP) to be requested from the municipality where you are registered;

In case of divorce additionally:
- Divorce agreement
- Copy of all alimony payments, if applicable

For self-employed persons, director/shareholders additionally:
- Recent audit certificate with balance sheet and profit and loss account for the last 2 years, approved by a certified accountant. (Draft version is not sufficient)
- Columns balance sheet profit/loss current year
- Recent extract from the Chamber of Commerce (not older than 1 month)
- IB 60 Tax authority statement

This information has been compiled with the necessary care. You can not derive any rights from this rental description. We do not accept any liability for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All dimensions and surface areas are indicative.

Lees meer met een abonnement!

Algemene informatie

Soort: Tussenwoning
Stad Delft
Wijk/buurt: Centrum-Oost
Inschrijven gemeente: Ja
Opleverniveau: Kaal
Huisgenoten: Geen
Bezichtiging In overleg

Faciliteiten

Eigen badkamer
Eigen keuken
Eigen toilet
Eigen voordeur
Vraag de adverteerder
Vraag de adverteerder
Eigen woonkamer
Tonen op kaart